IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

HƯỚNG DẪN UPGRADE CENTOS 7 LÊN CENTOS 8

0 611

Check thông tin

Dùng lệnh check version centos uname -a hoặc cat /etc/redhat-release

Image 81

Bước 1: Cài đặt kho lưu trữ EPEL

yum install epel-release -y
Image 83

Bước 2: Cài đặt yum-utils

yum install yum-utils

Cài thêm các gói RPM cấu hình rpmconf

# yum install rpmconf
# rpmconf -a 
Image 85

Chạy lệnh rpmconf -a -> chọn N nghĩa là cập nhật lại file nsswitch.conf giữ version hiện tại

Bước kế tiếp chúng ta clean

# package-cleanup --leaves
#package-cleanup --orphans 
Image 87

Bước 3: Cài đặt DNF Centos 7

yum install dnf
Image 89

Bỏ các gói quản lý bằng lệnh

remove the yum package manager

#dnf -y remove yum yum-metadata-parser
#rm -Rf /etc/yum

Bước 4: Upgrade Centos 7 lên Centos 8

Chúng ta sử dụng lệnh  dnf upgrade không sử dụng yum

# dnf upgrade
Image 91

Bước kế cài các gói  CentOS 8  dùng lệnh dnf

dnf -y upgrade http://mirror.bytemark.co.uk/centos/8/BaseOS/x86_64/os/Packages/centos-release-8.0-0.1905.0.9.el8.x86_64.rpm

Cập nhật EPEL repo

dnf -y upgrade https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
Image 93

Sau khi cập nhật xong chúng ta clear dnf đi nhé

dnf clean all

Xóa luôn kernel cũ Centos 7

rpm -e `rpm -q kernel`

Xóa luôn các gói xung đột nếu có

# rpm -e --nodeps sysvinit-tools

Launch Chạy Cenots 8

# dnf -y --releasever=8 --allowerasing --setopt=deltarpm=false distro-sync
Image 95

Bước 5: Cài đặt new Kernel OS Cenots 8

# dnf -y install kernel-core

Cài core thôi nhé

dnf -y groupupdate "Core" "Minimal Install"

Kiểm tra version thành công nhé

Image 97

Chúc các bạn thành công

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More