IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Chia sẻ chiến lược backup & Restore

Vừa rồi Phương nguyễn có chia sẽ chiến lược backup cho 1 bạn sysadmin về backup oracle. Hôm nay Phương nguyễn chia sẽ các bạn nói chung về Backup Phần 1: Tìm hiểu dữ liệu 0.Phân loại dữ liệu backup Thực ra đối với doanh nghiệp có