IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cách xử lý lỗi “ACCESS TO EXCHANGE OWA CAN GET REJECTED AND IN EVENT VIEWER YOU GET STORAGETRANSIENTEXCEPTION-Exchange 2013/2016/2019”

0 834

Mô tả lỗi

Khi truy cập kết nối tới OWA của exchange Server gặp lỗi : “Can not access the mailbox”, in event viewer you get error Event 33:

Current User: 'Active directory user'
PowerShell exception 'Microsoft.Exchange.Data.Storage.StorageTransientException'
Có thể là hình ảnh về văn bản

Một Số nguyên nhân gây lỗi

Lỗi này có thể xảy ra sau:

  1. Máy chủ Exchange gặp sự cố và khởi động lại hoặc sửa và hoạt động trở lại.
  2. Sao lưu phần mềm gây ra lỗi trên cơ sở dữ liệu

3. Mailbox có thể soft-deleted và re-connect lại user

4. Một số lỗi khác…

Giải pháp khắc phục

Để giải quyết vấn đề này, vui lòng sử dụng các bước sau:

1. Chạy EMS gỏ lệnh “Get-MailboxStatistics -Identity AliasName |fl” lấy thông tin về tình trạng mailbox như sau:

“Get-MailboxStatistics -Identity AliasName |fl”
  • Database
  • MailboxGuid
  • ServerName

2. Chạy EMS gỏ lệnh “Get-MailboxDatabase -Identity “DataBaseName” |fl” trả về thông tin cấu hình Database:

Note lại Guid của mailboxdatabase

3. Vào Start-> Run gỏ lệnh-> regedit trên Máy chủ Exchange 2010/2013/2016/2019 tìm đế khóa dưới đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSExchangeIS\%ServerName%

4. Dưới thanh ghi này ở bước 3 sau cái Server tìm database GUID có từ bước 2 ví dụ e.g. Private-dad6b75a-f6df-42c6-b1c4-8c63c5ef123f”, bắt đầu “Private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“.

5. Tìm đến khóa “QuarantinedMailboxes” registry key:

6. Tìm ác mailbox bị lỗi liên quan đến MailboxGuid tìm được ở bước 1và xóa it.

7. Restart dịch vụ “Microsoft Exchange Information Store”.

Kiểm tra lại các database tình trạng

Get-MailboxDatabaseCopyStatus

Kiểm tra kết quả.


Nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên like và share nhé.

Phương nguyễn

Good Luck

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More