IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Danh sách web Microsoft Admin Portals

96

Chắc hẵn các quản trị viên hệ sinh thái về Microsoft 365 và Azure liên quan nên một số website được cho là cần thiết trong quá trình quản trị hệ thống cloud. Danh sách bên dưới thu thập nhanh có thể truy cập

Microsoft 365 Admin Portals

PORTAL NAMEURL
Microsoft 365 Admin Portalhttps://admin.microsoft.com/ 
https://admin.cloud.microsoft/
Microsoft 365 Compliancehttps://compliance.microsoft.com/
Microsoft Endpoint Manager Admin Consolehttps://endpoint.microsoft.com/
Microsoft Endpoint Manager Admin Console (old)https://devicemanagement.portal.azure.com/
Exchange Admin Center (new)https://admin.exchange.microsoft.com/
Exchange Admin Center (old)https://outlook.office365.com/ecp/
Microsoft Teams Admin Centerhttps://admin.teams.microsoft.com/ 
SharePoint Admin Centerhttps://admin.microsoft.com/sharepoint
OneDrive Admin Centerhttps://admin.onedrive.com/
Apps Admin Centerhttps://config.office.com/officeSettings#
Power BI Admin Portalhttps://app.powerbi.com/admin-portal/usageMetrics?noSignUpCheck=1
Power Platform admin centerhttps://admin.powerplatform.microsoft.com/
Microsoft Stream Admin Centerhttps://web.microsoftstream.com/admin
Skype for Business admin center (deprecated)https://webdir2a.online.lync.com/LSCP
Kaizala Management Portalhttps://manage.kaiza.la/
Yammer Adminhttps://www.yammer.com/office365/admin
Microsoft Store for Businesshttps://businessstore.microsoft.com/
Microsoft Store for Educationhttps://educationstore.microsoft.com/
Microsoft Partner Centerhttps://partner.microsoft.com/dashboard
Microsoft Remote Connectivity Analyzerhttps://testconnectivity.microsoft.com
Microsoft 365 network connectivity testhttps://connectivity.office.com/
Microsoft Call Quality Dashboardhttps://cqd.teams.microsoft.com/

Azure IT Admin Portals

PORTAL NAMEURL
Microsoft Azure Portalhttps://portal.azure.com/ 
Microsoft Azure (Release Candidate)https://rc.portal.azure.com/
Microsoft Azure (Preview)https://preview.portal.azure.com/
Azure Resource Explorerhttps://resources.azure.com/
Azure Cloud Shellhttps://shell.azure.com/
Azure Active Directory admin centerhttps://aad.portal.azure.com/
Azure Cosmos DBhttps://cosmos.azure.com/
Azure Data Factoryhttps://adf.azure.com/
Azure Cognitive Services Custom Translatorhttps://portal.customtranslator.azure.ai/
Azure Non-profit Portalhttps://nonprofit.microsoft.com/#/ngoportal
PORTAL NAMEURL
Azure Security Centerhttps://portal.azure.com…

Microsoft Licensing/Support Portals

PORTAL NAMEURL
Volume Licensing Service Centerhttps://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/
Next Generation Volume Licensinghttps://businessaccount.microsoft.com/
Microsoft Azure Enterprise Portalhttps://ea.azure.com/
Microsoft Services Hubhttps://serviceshub.microsoft.com/
Microsoft License Advisorhttps://mla.microsoft.com/
Microsoft Partner Centerhttps://partner.microsoft.com/
Azure Subscriptionshttps://account.azure.com/Subscriptions

Security / Defender IT Admin Portals

PORTAL NAMEURL
Microsoft Cloud App Securityhttps://portal.cloudappsecurity.com/
Microsoft Defender for Endpoints
(Previously Defender ATP)
https://securitycenter.windows.com/
Microsoft 365 Defenderhttps://security.microsoft.com/
Office 365 Security & Compliancehttps://protection.office.com/
Microsoft Defender for Identity
(Previously Azure ATP)
https://portal.atp.azure.com/
Multi-factor authenticationhttps://account.activedirectory.windowsazure.com…

Developer Portals

PORTAL NAMEURL
Graph Explorerhttps://developer.microsoft.com/en-us/graph/graph-explorer 
Azure DevOpshttps://dev.azure.com/
Visual Studio Subscriptionshttps://my.visualstudio.com/
Visual Studio Subscriptions Managementhttps://manage.visualstudio.com/
Adaptive Cardshttps://adaptivecards.io/

Other Useful Microsoft Portals

PORTAL NAMEURL
Office 365 Anti-Spam IP Delist Portalhttps://sender.office.com/
Azure Statushttps://status.azure.com/
Azure DevOps Statushttps://status.dev.azure.com/
Windows Virtual Desktop Consent Pagehttps://rdweb.wvd.microsoft.com/
Customer Digital Experienceshttp://demos.microsoft.com/
Group Policy Searchhttps://gpsearch.azurewebsites.net/
Microsoft Startupshttps://portal.startups.microsoft.com/
Office UI Fabric Iconshttps://uifabricicons.azurewebsites.net/ 
Become Microsoft Certifiedhttps://query.prod.cms.rt.microsoft.com… 
Tech Community Video Hubhttps://techcommunity.microsoft.com/t5/video-hub/ct-p/VideoHub 
Microsoft Azure Sponsorshipshttps://www.microsoftazuresponsorships.com/
Microsoft Dynamics Lifecycle Serviceshttps://lcs.dynamics.com/
Microsoft MVPhttps://mvp.microsoft.com/
PORTAL NAMEURL
What is my Microsoft Azure and Office 365 tenant ID?https://www.whatismytenantid.com/
Office 365 ATP Safe Links Decoderhttps://o365atp.com/
Message Header Analyzerhttps://mha.azurewebsites.net/
Tenant Availability Checkhttps://o365.rocks/

Sưu tầm

Được đóng lại.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More