IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Khắc phục lỗi Exchange 2016 – 4.7.0 Temporary server error. Please try again later. PRX2/PX5

0 695

1.Mô tả lỗi

Kinh nghiệm chia sẽ gặp phải, Một trong những khách hàng của chúng tôi đã gọi rằng tất cả Email của họ đã chuyển đến Thư mục Dự thảo trong OWA và không thể Gửi & Nhận Email qua Exchange 2016 Server. Chiều gửi ra có thể được tuy nhiên không thể gửi nhận email nội bộ thậm chí gửi ra ngoài, kiểm tra trên log không có 1 sự kiện nào 🙂

Ngữ cảnh thường gặp là hệ thống thường sử dụng public thuê vcloud server để làm server exchange mail public, Sau đó chuyển về hệ thống NAT nghĩa là không đi trực tiếp. Phần lỗi này phát sinh khi NIC DNS chúng ta chưa trỏ về DNS local của email nhé.

2. Nguyên Nhân lỗi (Root case)

Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này là do Server của bạn cấu hình Máy chủ trỏ DNS đến 8.8.8.8 (Máy chủ DNS của Google) trong Máy chủ Exchange 2016.

3. Xử lý -Resolve

Kiểm tra lại nếu có nhiều NIC ở Email server ưu tiên card local LAN nhé.

Vào card local LAN Properties->TCP IP v4 ->Preferred DNS đang là Google hoặc bên ngoài thì xóa đi nhé và chỉ trỏ đến Máy chủ AD / DNS nội bộ mọi việc gửi/ nhận email sẽ trở lại bình thường nhé. Và DNS local chúng ta chỉ cần Forwarder DNS google là ok.

Chúc các bạn thành công

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More