IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Chuẩn bị Active Directory và Domain cho Exchange Server- Phần 2

0 5,272

Chuẩn bị Active Directory và Domain Cho Exchange Server – prepare-active-directory-and-domains-for-exchange-server

Trước khi mở rộng Active Directory cần phải đảm bảo các bước sau pass thực hiện các mục bên trên:

 • Install .NET Framework-> Install trên Server Exchange
 • Install RSAT-ADDS feature-> Server Exchange
 • Schema Admins and Enterprise Admins security groups=> Kiểm tra trên Server Domain controller

Chuẩn bị Schema-Prepare Active Directory Schema

Bước đầu tiên để tổ chức của bạn sẵn sàng cho Exchange 2016 là mở rộng lược đồ Active Directory. Exchange lưu trữ rất nhiều thông tin trong Active Directory, nhưng trước khi có thể làm được điều đó, nó cần phải thêm / cập nhật các lớp và thuộc tính. Các bạn có thể tham khảo Schema Active cho Exchange tại đây. Logon Server Exchange Cần cài đặt Mout ISO file hoặc giải nén ra nhé, tôi giải nén cho dễ thao tác.

 Lưu ý log on Server Exchange cần cài đặt với quyền Domain Administrator và chạy cmd run as administrator nhé

Tại màn hình CMD chúng ta gỏ lệnh bên dưới.

Setup.exe /PrepareSchema /IacceptExchangeServerLicenseTerms
C:\EX2016CU20\EX2016CU20>Setup.exe /PrepareSchema /IacceptExchangeServerLicenseTerms

Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 20 Unattended Setup

Copying Files...
File copy complete. Setup will now collect additional information needed for installation.


Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check

  Prerequisite Analysis                                       COMPLETED

Configuring Microsoft Exchange Server

  Extending Active Directory schema                                 COMPLETED

The Exchange Server setup operation completed successfully.

C:\EX2016CU20\EX2016CU20>

Chuẩn bị Active Directory-Prepare Active Directory

Sau khi lược đồ Active Directory đã được mở rộng, bạn có thể chuẩn bị các phần khác của Active Directory cho Exchange 2016. Trong bước này, Exchange sẽ tạo vùng chứa, đối tượng và các mục khác trong Active Directory để lưu trữ thông tin. Tập hợp các vùng chứa Exchange, đối tượng, thuộc tính, v.v., được gọi là tổ chức Exchange.

Lưu ý cần chọn cho công ty hay tổ chưc mình 1 tên viết tắt gọi là Exchange organize. Tên tổ chức không được chứa nhiều hơn 64 ký tự và không được để trống. Các ký tự hợp lệ là A đến Z, a đến z, 0 đến 9, dấu gạch ngang hoặc dấu gạch ngang (-) và dấu cách, nhưng không cho phép dấu cách ở đầu hoặc cuối. Bạn không thể thay đổi tên tổ chức sau khi đã đặt.

 Lưu ý log on Server Exchange cần cài đặt với quyền Domain Administrator và chạy cmd run as administrator nhé

Mẹo lấy luôn cái tên Domain viết tắt cho nhanh 😊 ví dụ Viettechgroup

Setup.exe /PrepareAD /IacceptExchangeServerLicenseTerms /OrganizationName:”Viettechgroup”
C:\EX2016CU20\EX2016CU20>Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAD /OrganizationName:"VIETTECHGROUP"

Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 20 Unattended Setup

Copying Files...
File copy complete. Setup will now collect additional information needed for installation.


Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check

  Prerequisite Analysis                                       100%

Setup will prepare the organization for Exchange Server 2016 by using 'Setup /PrepareAD'. No Exchange Server 2013 roles
have been detected in this topology. After this operation, you will not be able to install any Exchange Server 2013
roles.
For more information, visit: https://docs.microsoft.com/Exchange/plan-and-deploy/deployment-ref/readiness-checks?view=exchserver-2016

Setup will prepare the organization for Exchange Server 2016 by using 'Setup /PrepareAD'. No Exchange Server 2010 roles
have been detected in this topology. After this operation, you will not be able to install any Exchange Server 2010
roles.
For more information, visit: https://docs.microsoft.com/Exchange/plan-and-deploy/deployment-ref/readiness-checks?view=exchserver-2016


Configuring Microsoft Exchange Server

  Organization Preparation                                     COMPLETED

The Exchange Server setup operation completed successfully.

Trường hợp bạn đang cài đặt Exchange Server 2016 vào một tổ chức Exchange hiện có, bạn không cần chỉ định tên tổ chức.

Setup.exe /PrepareAD /IacceptExchangeServerLicenseTerms /OrganizationName

Chuẩn bị Active directory Domains-Prepare Active Directory domains

Bước cuối cùng để Active Directory sẵn sàng cho Exchange là chuẩn bị từng domain Active Directory nơi Exchange sẽ được cài đặt. Bước này tạo thêm các vùng chứa, nhóm bảo mật và đặt quyền để Exchange có thể truy cập chúng.

Nếu chúng ta có nhiều domain active directory, thì có thể chạy lệnh sau để chuẩn bị tất cả các Domain cho Exchange 2016,

 Lưu ý log on Server Exchange cần cài đặt với quyền Domain Administrator và chạy cmd run as administrator nhé

Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAllDomains

Nếu hệ thống chỉ có 1 AD thì PrepareAD

Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareDomain
C:\EX2016CU20\EX2016CU20>Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareDomain

Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 20 Unattended Setup

Copying Files...
File copy complete. Setup will now collect additional information needed for installation.


Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check

  Prerequisite Analysis                                       COMPLETED

Configuring Microsoft Exchange Server

  Prepare Domain Progress                                      COMPLETED

The Exchange Server setup operation completed successfully.

Kiểm tra lại phiên bản Exchange Active Directory

Sau khi chuẩn bị AD cho Exchange 2016, bạn muốn kiểm tra xem Active Directory có được cập nhật hay không. Chạy PowerShell với tư cách quản trị viên Server Domain Controller chứ không phải Server Exchange nhé. Đảm bảo rằng bạn đặt Chính sách thực thi thành Không hạn chế. Nhấn Y và Enter. Nếu bạn không làm như vậy, tập lệnh sẽ không chạy.

 Lưu ý log on Server Exchange cần cài đặt với quyền Domain Administrator và chạy cmd run as administrator nhé

PS C:\> Set-ExecutionPolicy Unrestricted

Execution Policy Change
The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose you to the
security risks described in the about_Execution_Policies help topic at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to
change the execution policy?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): Y
PS C:\> # Exchange Schema Version
PS C:\> $sc = (Get-ADRootDSE).SchemaNamingContext
PS C:\> $ob = "CN=ms-Exch-Schema-Version-Pt," + $sc
PS C:\> Write-Output "RangeUpper: $((Get-ADObject $ob -pr rangeUpper).rangeUpper)"
RangeUpper: 15333
 
PS C:\># Exchange Object Version (domain)
PS C:\>$dc = (Get-ADRootDSE).DefaultNamingContext
PS C:\>$ob = "CN=Microsoft Exchange System Objects," + $dc
PS C:\>Write-Output "ObjectVersion (Default): $((Get-ADObject $ob -pr objectVersion).objectVersion)"
ObjectVersion (Default): 13240
 
PS C:\># Exchange Object Version (forest)
PS C:\>$cc = (Get-ADRootDSE).ConfigurationNamingContext
PS C:\>$fl = "(objectClass=msExchOrganizationContainer)"
PS C:\>Write-Output "ObjectVersion (Configuration): $((Get-ADObject -LDAPFilter $fl -SearchBase $cc -pr objectVersion).objectVersion)"
ObjectVersion (Configuration): 16220

Phiên bản chúng ta là Exchange 2016 CU20 lần lượt có giá trị: Rangupper: 15333, ObjectVersion (Default): 13240, ObjectVersion (Configuration): 16220

Hoặc Chúng ta có thể copy ra notepad-> lưu file .ps1 để chạy trên môi trường Powershell trên Domain controller Get-ADversions.ps1

PS C:\> .\Get-ADversions.ps1
RangeUpper: 15333
ObjectVersion (Default): 13240
ObjectVersion (Configuration): 16220

Kết luận

Tóm lại, tại phần này các Phương nguyễn hướng dẫn các bạn cách chuẩn bị Active Directory (AD) và miền cho Exchange Server 2016. Bước tiếp theo là cài đặt Exchange Server 2016 từng bước trong tổ chức của bạn

Các Bạn có thích bài viết này không ? nếu hữu ích đừng quên like share nhé 😊

https://viettechgroup.vn/exchange-server-2016

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More