IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cách fix error A server-side database availability group administrative operation failed. Error The operation failed. CreateCluster errors may result from incorrectly configured static addresses. Error: Windows Failover Clustering isn’t installed on ‘SRVEXCHANGE’’.

0 4,125

Mô tả

Khi triển khai DAG Exchange có thể thêm thành viên server vào DAG có thể lỗi bên dưới

A server-side database availability group administrative operation failed. Error The operation failed. CreateCluster errors may result from incorrectly configured static addresses. Error: Windows Failover Clustering isn't installed on 'EX01'’.

Nguyên Nhân

Đây là lỗi do IPV6 đang enable

Giải pháp

Chúng ta phải disable IPV6 trong thanh ghi regedit và netork Nic nhé.

Bước 1: disable Ipv6 trong thanh ghi. Tạo mới khóa DisabledComponents  kiểu 32-bit DWORD có giá trị ffffffff theo đường dẫn bên dưới. Tạo xong reboot lại server nhé.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\DisabledComponents   
disable-vpv6-regedit
disable-vpv6-regedit

Disable ipv6 on nic card network

Good luck

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More