IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cấu hình Virtual Directories Urls trong Exchange Server

0 291

Sau khi cài đặt xong, tạo các databases, email mailbox, khảo sát các đối tượng recepients, DNS, hôm nay Phương Nguyễn chia sẽ cấu hình virtual Directories urls dành cho Mail Exchange 2016 , 2019 các bạn tham khảo nhé.

Video Timeline
00:00 Giới thiệu lý thuyết
00:51 Danh sách URL Virtual Directories
01:04 Cấu hình Internal URL Virtual Directories EAC
03:54 Cấu hình External URL Virtual Directories EMS
04:54 Cấu hình Outlook Anywhere Enable
05:25 Cấu hình Service Connection Point (SCP)
06:00 Thực hành lab demo
06:30 Lab demo cấu hình cấu hình Outlook Anywhere Enable
07:15 Lab demo cấu hình Internal, External URL Virtual Directories EAC
09:45 Lab Demo Cấu hình Service Connection Point (SCP)