IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

HƯỚNG DẪN UPGRADE ESXI 6.7 LÊN ESXI 7.0 CHO IBM X

460

HƯỚNG DẪN UPGRADE ESXI 6.7 LÊN ESXI 7.0

1/ Thông tin download

https://customerconnect.vmware.com/en/evalcenter?p=free-esxi7

Đăng nhập và tải esxi7 u3 ví dụ server lenovo ibm thì download bản customize cho Lenovo nhé

Tải bản offline hoặc online online là build ra usb và cài trực tiếp.

Hôm nay Phương nguyễn chia sẽ cách upgarde offline nhé.

2/ Tải file vào datastore

Có thể dùng winscp tải file trên về datastores

Đưa host về trạng thái maintaince mode

Có thể dùng cli bật ssh nhé

esxcli system maintenanceMode set –enable true

Hoặc vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_enter

Còn Gui

Dùng lệnh để views profiles

esxcli software sources profile list -d /vmfs/volumes/5f08bc38-663cf438-7643-5cf3fc0cb1a0/Resources/VMware-ESXi-7.0.3-20328353-LNV-20220915.zip

Tiến hành upgrade

esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/5f08bc38-663cf438-7643-5cf3fc0cb1a0/Resources/VMware-ESXi-7.0.3-20328353-LNV-20220915.zip -p LVO_7.0.3-LVO.703.10.7

–no-hardware-warning

Thêm tham số này để bỏ qua check CPU nhé

Chạy lại

esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/5f08bc38-663cf438-7643-5cf3fc0cb1a0/Resources/VMware-ESXi-7.0.3-20328353-LNV-20220915.zip -p LVO_7.0.3-LVO.703.10.7 –no-hardware-warning

Chúng ta phải edit /bootbank/boot.cfg add thêm dòng

allowLegacyCPU=TRUE phía sau dòng kernelopt

Khởi động lại nhé

Hoặc add boot lúc boost

 SHIFT + O to enter “AllowLegacyCPU” it kinda updated itself a bit out of control

Chạy lại upgrade xem nào

esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/5f08bc38-663cf438-7643-5cf3fc0cb1a0/Resources/VMware-ESXi-7.0.3-20328353-LNV-20220915.zip -p LVO_7.0.3-LVO.703.10.7

Upgrade thành công tiến hành reboot lại nhé

Upgrade esxi bang va nhe

esxcli software vib list

esxcli software vib install –v /tmp/temp/BCM_bootbank_lsi-mr3_7.719.02.00-1OEM.700.1.0.15843807.vib

esxcli software vib install –v /tmp/temp/BCM_bootbank_lsiprovider_700.00.V0.82-0001.vib

esxcli software sources profile list -d /tmp/temp/VMWare-ESXi7.0-Provider.zip

 esxcli software vib install -d /tmp/temp/VMWare-ESXi7.0-Provider.zip

 esxcli software vib install -d /tmp/temp/BCM_bootbank_lsi-mr3_7.719.02.00-1OEM.700.1.0.15843807.vib

MegaRAID SAS GEN2 Controller=> megaraid_sas version 6.603.55.00-2vmw

Top of Form

UPDATE ESXI 6.7U3->

esxcli software sources profile list -d /vmfs/volumes/5f08bc38-663cf438-7643-5cf3fc0cb1a0/Resources/ESXi670-202210001.zip

esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/5f08bc38-663cf438-7643-5cf3fc0cb1a0/Resources/ESXi670-202210001.zip -p ESXi-6.7.0-20221001001s-standard –no-hardware-warning

Phương nguyễn viết

Được đóng lại.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More