IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Hướng dẫn xử lý lỗi Event ID 513 khi chạy Vertias Backup Exec Windows Server

0 745

Mô tả lỗi

Trong Windows Server 2016, 2019, khi một ứng dụng gọi backup thứ 3 (Vertias backup exec) sử dụng dịch vụ VSS để chạy bản sao lưu có thể tạo ra lỗi với Sự kiện 513 có thể được tạo ra. Ở đây admin dùng Vertias backup Exchange Server 2016 nhé

Log Name: Application  
Source: Microsoft-Windows-CAPI2  
Event ID: 513  
Task Category: none  
Level: Error  

Description:  
An error occurred in Cryptographic Services while processing the OnIdentity() call in System Writer Object.

Details:  
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Microsoft Link-Layer Discovery Protocol.

System Error:  
Access is denied.

Nguyên Nhân

Sự cố này xảy ra do VSS System Writer không có quyền đọc NT AUTHORITY\SERVICE (tài khoản dịch vụ). Khi System Writer chạy dưới dạng dịch vụ mật mã và cố gắng đọc thông tin Mslldp.sys từ trình điều khiển Giao thức Khám phá Lớp Liên kết(Microsoft Link-Layer Discovery Protocol) của Microsoft, lỗi “truy cập bị từ chối” được tạo ra.

Cách xử lý

Bước 1: Run CMD dưới quyền Administrator=> gỏ lênh bên dưới

Gỏ lệnh

sc sdshow mslldp
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator.VIETTECHGROUP>sc sdshow mslldp

D:(D;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BG)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SO)(A;;LCRPWP;;;S-1-5-80-3141615172-2057878085-1754447212-2405740020-3916490453)

C:\Users\Administrator.VIETTECHGROUP>

Bước 2: Copy lại chuỗi vừa xuất hiện lại nhé và thêm chuỗi bên dưới vào sau cùng (A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU) để cấp quyền chạy lệnh sau để cấp quyền trên file Mslldp.dll:

sc sdset mslldp <string>
sc sdset mslldp D:(D;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BG)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SO)(A;;LCRPWP;;;S-1-5-80-3141615172-2057878085-1754447212-2405740020-3916490453) (A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)
C:\Users\Administrator.VIETTECHGROUP>sc sdset mslldp D:(D;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BG)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SO)(A;;LCRPWP;;;S-1-5-80-3141615172-2057878085-1754447212-2405740020-3916490453)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)
[SC] SetServiceObjectSecurity SUCCESS

C:\Users\Administrator.VIETTECHGROUP>

Sau khi chạy xong chúng ta reset lại server và chạy lại backup nhé.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More