IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Hướng Dẫn Cài Đặt Mail Exchange Server 2016

0 6,866

Chuẩn bị

Để cài đặt Exchange Server 2016 trên Windows Server 2016 step by step với điều kiện:

Chúng ta giải nén file ISO Exchange Server 2016 CU20 và sẽ tiến hành cài đặt từ source nhé.

Có 2 cách để setup Exchange bằng lệnh thông qua CMD hoặc bằng GUI nhé.

Cài đặt bằng command line

C:\EX2016CU20\EX2016CU20>Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /mode:Install /r:MB

Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 20 Unattended Setup

Copying Files...
File copy complete. Setup will now collect additional information needed for installation.

Languages
Management tools
Mailbox role: Transport service
Mailbox role: Client Access service
Mailbox role: Unified Messaging service
Mailbox role: Mailbox service
Mailbox role: Front End Transport service
Mailbox role: Client Access Front End service

Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check

  Configuring Prerequisites                                     COMPLETED
  Prerequisite Analysis                                       COMPLETED

Configuring Microsoft Exchange Server

  Preparing Setup                                          COMPLETED
  Stopping Services                                         COMPLETED
  Copying Exchange Files                                      COMPLETED
  Language Files                                          COMPLETED
  Restoring Services                                        COMPLETED
  Language Configuration                                      COMPLETED
  Exchange Management Tools                                     COMPLETED
  Mailbox role: Transport service                                  COMPLETED
  Mailbox role: Client Access service                                COMPLETED
  Mailbox role: Unified Messaging service                              COMPLETED
  Mailbox role: Mailbox service                                   COMPLETED
  Mailbox role: Front End Transport service                             COMPLETED
  Mailbox role: Client Access Front End service                           COMPLETED
  Finalizing Setup                                         COMPLETED

The Exchange Server setup operation completed successfully.
Setup has made changes to operating system settings that require a reboot to take effect. Please reboot this server
prior to placing it into production.

Cài đặt bằng GUI giao diện

Chọn vào kết nối và check update luôn nhé

Exchange-Server-2016

Bắt đầu copy file

Copy các file cần thiết setup

Sau khi copy xong sẽ tiến hành setup từng bước nhé

Chọn vào chấp nhận các điều khoản của Microsoft để chọn Next

Chọn khuyến cáo cấu hình

Chọn cài Roles Mailbox Server và check tự động cài các feature nếu chưa có

Tại đây có thể chọn ổ đĩa đường dẫn để setup Microsoft Exchange, Tuy nhiên nên để mặt định

Để mặt định chọn enable tính năng bảo vệ malware

Như vậy đã setup thành công Exchange Server 2016 nhé. Chúng ta reboot lại và logon vào giao diện.

Kết luận

Ở bài này các bạn học được cách cài đặt Exchange Server 2016 step by step nhé. Ở lab này Phương Nguyễn chỉ cài Mailbox Server Roles có thể cài bằng CLI hoặc GUI nhé. Hẹn các bạn các bài viết cấu hình

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More