IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cài Đặt Môi Trường Chuẩn Bị Cài Đặt Exchange Server 2016/2019-Phần 1

1 7,267

Thông tin

Trước khi cài đặt các bạn cần xem thông tin bài lab mô hình tại đây.

Chuẩn bị Server

 • Cài đặt và update full bản ván mới nhất Windows Server 2016, chuẩn bị môi trường network dns mạng các bạn xem lại link bài trước tại đây phần 1
 • Join Exchange cần cài vào Domain viettechgroup.lab
Join-domain

Chuẩn bị Source Cài đặt

STTMô TảDownloadMirror Download
1Source Exchange mới nhất Exchange 2016 Cumulative Update CU20downloaddownload
2.net Framework 4.8downloaddownload
3 Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012downloaddownload
4 Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013downloaddownload
5Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bitdownloaddownload

Sau khi download thông tin bên dưới nhé:

Cài đặt các thư viện cần thiết cho Exchange Server 2016-2019

Tiến hành chạy lần lượt theo thứ tự, lưu ý logon bằng domain Administrator nhé để có quyền cài đặt
Chạy lệnh sau trong Windows PowerShell (Run As Administrator) để cài đặt các thành phần Windows cần thiết:

Install-WindowsFeature NET-Framework-45-Features, Server-Media-Foundation, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS
Windows PowerShell
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator.VIETTECHGROUP> Install-WindowsFeature NET-Framework-45-Features, Server-Media-Foundation, RPC-
over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Pr
ocess-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web
-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Cons
ole, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compress
ion, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS
Success Restart Needed Exit Code   Feature Result
------- -------------- ---------   --------------
True  No       Success    {Message Queuing, Message Queuing Server, ...

Khởi động lại máy chủ  để áp dụng các roles và features vừa cài đặt

Cài đặt  Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012

Cài đặt Cài đặt  Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013

Cài dot net framework 4.8 trường hợp Windows Server 2016

Cài đặt Unified Communation Manage 4.0

Phần kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách cài đặt các điều kiện tiên quyết của Exchange Server 2016/2019. Chú ý đến chi tiết là điều cần thiết, vì bạn cần chạy nhiều hơn một thiết lập. Bước tiếp theo là chuẩn bị Active Directory và các miền cho Exchange Server. Sau đó, cài đặt Exchange Server 2016.

Các bạn có thể xem phần chuẩn bị Active Directory và Domain cho Exchange 2016 phần 2 tại đây.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More