IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Hướng Dẫn hạ cấp (Demote) Active directory khỏi hệ thống sau chuyển đổi WS2008 R2 FSMO AD to WS2019(ADDS) Phần 2

0 229

Tiếp tục phần 1 hướng dẫn chuyển đổi WS2008 R2 FSMO quảng cáo để WS2019 (ADDS) P1. Tôi sẽ hướng dẫn phần 2.
Nội dung chính trong phần 2 là Giáng cấp hạ cấp DC WS 2008R2 cũ từ hệ thống.
Thực tế kinh nghiệm nếu bạn chỉ cần chuyển giao hệ thống, bạn nên dùng 1-3 tháng để loại bỏ nó.
Logon vào DC Windows Server 2008R2 chạy lệnh dcpromo /demote thực hiện các bước theo wizard.


Clip đầy đủ bạn có thể xem nó ở đây

Chúc các bạn thành công

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More