IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

HƯỚNG DẪN SETUP EXCHANGE 2019 ON WINDOWS SERVER 2019 CORE STANDARD

60

HƯỚNG DẪN SETUP EXCHANGE 2019 ON WINDOWS SERVER 2019 CORE STANDARD

Mô hình

D:\DOCUMENTS\EXCHANGE2019\SoDo-DAG 2019.jpg

Lab

ServerName

IP Address

SM

GW

DNS

Roles

DC2019-01

10.10.11.1

24

10.10.11.254

10.10.11.1

Domain Controller 2019

EX2019-01

10.10.11.3

24

10.10.11.254

10.10.11.1

Exchange 2019

Tài nguyên

ServerName

RAM

CPU

HDD

VMLSRVAD19-01

4G

1

127G

EX19

10G

2

127G

Cài đặt WS server 2019 core

Xem tài liệu tạo máy ảo tại đây 2018-11-05-HUONG DAN TAO VM TREN HYPER-V ON WINDOWS SERVER 2016.pdf

Chuẩn bị Domain controller 2019

Task Description

Screenshot

Logon

Change password

Change thành công

 

Cấu hình

Scconfig

Cấu hình tên máy tính=> 2=>DC2019-01

Cấu hình tên máy tính=> 2=>DC2019-01

Khởi động lại DC2019-01

CẤU HÌNH NETWORKING

Add thêm Card net10

Add thêm card mạng

Chọn Tagg VLAN 11

Cấu hình IP

NET11

10.10.11.1

  

Rename

Rename-Computer -ComputerName <new_name>

New-NetIPAddress -InterfaceIndex 6 -IPAddress 192.168.12.123 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.12.100

Enable để copy file từ host vật lý vào trong máy ảo

Enable-VMIntegrationService -name Guest* -VMName Server2019 -Passthru

Copy-VMFile “DC2019-01” -SourcePath “C:\Users\Administrator.VFC\WindowsAdminCenter1809.msi” -DestinationPath “C:\temp\ WindowsAdminCenter1809.msi” -CreateFullPath -FileSource Host

msiexec /i C:\temp\WindowsAdminCenter1804.msi /qn /L*v log.txt SME_PORT=443 SSL_CERTIFICATE_OPTION=generate

Đăng nhập nhé

Có thể cài SSH (https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/releases )

Install-Module -Name Posh-SSH

Nâng cấp DC 2019 nhé

Using PowerShell

PowerShell Command to start creating Domain Controller

Get-WindowsFeature AD-Domain-Service | Install-WindowsFeature

Import-Module ADDSDeplyoment

Install-ADDSForest

Install-ADDSDomainController -Credential (Get-Credential) `

-NoGlobalCatalog:$false `

-CreateDnsDelegation:$false `

-CriticalReplicationOnly:$false `

-DatabasePath “C:\Windows\NTDS” `

-DomainName ‘nvp.info’ `

-InstallDns:$true `

-LogPath “C:\Windows\NTDS” `

-NoRebootOnCompletion:$false `

-SiteName “Default-First-Site-Name” `

-SysvolPath “C:\Windows\SYSVOL” `

-Force:$true

Reboot

Nâng cấp thành công

New-ADUser –Name “Helpdesk” –GivenName Help –Surname Desk –SamAccountName Helpdesk –UserPrincipalName Helpdesk@nvp.info

Set-ADAccountPassword ‘CN=Helpdesk,CN=users,DC=nvp,DC=info’ -Reset -NewPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText “Test@123” -Force)

Get-ADUser Helpdesk

Enable the AD user

Enable-ADAccount -Identity Helpdesk

Add the user to Domain Admins group  

Add-AdGroupMember ‘Domain Admins’ Helpdesk

CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER CORE EXCHANGE 2019

Tạo máy ảo tương tự như trên

Chỉ phần setup nhé

Đặt Tên : EX2019-01

Kiểm tra setup ngày giờ Get-Timezone

Timedate.cpl

Đặt IP

New-NetIPAddress -InterfaceIndex 10 -IPAddress 10.10.11.2 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 10.10.11.254

Configure a DNS Server

Set-DNSClientServerAddress -InterfaceIndex 10 -ServerAddress “10.10.11.1”

Enable Remote Desktop:

cscript C:\Windows\System32\Scregedit.wsf /ar 0

Hoặc sài Sconfig đặt nhé

Update

Join Domain nvp.info

Add-Computer -DomainName nvp.info -DomainCredential nvp\administrator

Cài đặt Windows Admin Center

Copy từ Host vào VM
Copy-VMFile “EX2019-01” -SourcePath “C:\Users\Administrator.VFC\WindowsAdminCenter1809.msi” -DestinationPath “C:\temp\WindowsAdminCenter1809.msi” -CreateFullPath -FileSource Host

Windows features

Use the following PowerShell command to install the OS component required for Microsoft UCMA 4.0 and the OS component required for Active Directory Preparation.

Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, RSAT-ADDS

Download các phần mềm cần thiết

Copy source vào Windows Server Core 2019 Exchange:

Có 2 cách 1:

  1. Copy từ host vật lý

Logon máy ảo tạo cây thư mục

C:\mkdir Exchange2019

Vào Host Hyper-V chạy lệnh

Copy-VMFile “EX2019-01” -SourcePath “D:\VFC Resource\Exchange2019\NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe” -DestinationPath “C:\Exchange2019\NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe” -CreateFullPath -FileSource Host

Copy-VMFile “EX2019-01” -SourcePath “D:\VFC Resource\Exchange2019\SW_DVD9_Exchange_Svr_2019_MultiLang_Std_Ent_.iso_MLF_X21-88195.ISO” -DestinationPath “C:\Exchange2019\SW_DVD9_Exchange_Svr_2019_MultiLang_Std_Ent_.iso_MLF_X21-88195.ISO” -CreateFullPath -FileSource Host

Copy-VMFile “EX2019-01” -SourcePath “D:\VFC Resource\Exchange2019\vcredist_x64.exe” -DestinationPath “C:\Exchange2019\vcredist_x64.exe” -CreateFullPath -FileSource Host

Copy-VMFile “EX2019-01” -SourcePath “D:\VFC Resource\Exchange2019\UcmaRuntimeSetup4.exe” -DestinationPath “C:\Exchange2019\UcmaRuntimeSetup4.exe” -CreateFullPath -FileSource Host

Copy nhiều máy ảo

Kiểm tra lại máy Exchange 2019 nhé

  1. Dùng Windows Admin Center

Vào https://ipexchange để upload nhé. vào file=>update file nhé

Chọn vào Upload nhé để đưa source lên nhé

Cài đặt thư viện

Cài đặt Install Visual C++ 2013 Redistributable

Tại CMD gỏ lệnh:

Install UCMA (Microsoft Unified Communications Managed API 4.0)

UCMA có thể download trực tiếp hoặc có sẵn trong đĩa ISO nhé tốt nhất download luôn cho roài. E:\Exchange2019\EX…\UCMARedist

Mount disk

The UCMA installable is present on the Exchange Server 2019 media itself. Use the following PowerShell command to mount the Exchange Server media:

Mount-DiskImage C:\Exchange2019\SW_DVD9_Exchange_Svr_2019_MultiLang_Std_Ent_.iso_MLF_X21-88195.ISO

The UCMA installable is located under the “UCMARedist” folder on the Exchange Server 2019 .ISO. Start the UCMA installation:

CD E:\

CD UCMARedist

Cài Install .Net 4.7.1

Kiểm tra xem cài chưa

Regedt32 chưa cài nhé

If you are not on .Net version 4.7.1 already, use the following command to install the .Net 4.7.1 (not required on Windows Server 2019 Server Core

.\NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe /q /log c:\temp\ndp.log

Vì windows Server 2019 đã tích hợp sẵn 4.7.1

Restart-Computer –Force

CÀI ĐẶT EXCHANGE 2019 INSTALLATION

Sau khi reboot logon domain administrator

Start powershell gỏ lệnh để mount disk exchange 2019

Mount-DiskImage C:\Exchange2019\SW_DVD9_Exchange_Svr_2019_MultiLang_Std_Ent_.iso_MLF_X21-88195.ISO

CD e:

Gỏ lệnh:

E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareSchema

E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareAD /OrganizationName:”NVP”

E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareAllDomains

E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareDomain

3 Lệnh trên có thể gôm lại 1 lệnh bên dưới nhé

.\Setup.exe /Mode:Install /Roles:Mailbox /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /InstallWindowsComponents

.\Setup.exe /m:install /roles:m /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /OrganizationName:NVP /InstallWindowsComponents

Chờ hơi lâu 14:23

16:00

16:24

17:20

Nếu cài trên Windows Server 2019 Desktop GUI thì có giao diện nhé

Tiến hành reboot lại nhé

Logon vào giao diện nhé

Start web trên local server core hơi khó nhe phải cài thêm feature. Tuy nhiên Server Core không khả năng cài GUI nhé

Cài phần mềm chrome nhé

“C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\Chrome.exe”

Có thể quản lý bằng công cụ Explorer++ nhé

Load Exchange management Shell nhé

Gỏ lệnh LaunchEMS 

https://localhost/ecp/?ExchClientVer=15

Đúng là thật khó để start web giao diện trên local host vì đang bị xung đột với windows Admin Center

Đành tháo cái admin center ra vì trùng 443

Như vậy là phương nguyễn đã hướng dẫn setup thành công cách cài đặt Exchange Server 2019 trên Windows Server Core, Còn việc cấu hình thì tương tự nhé. Chúng ta mốc vào web để quản trị

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn Viết

Được đóng lại.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More