IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Thông tin mô tả môi trường lab Exchange 2016/2019

1 11,715

Admin rất yêu thích về lĩnh vực Exchange Server có làm loạt bài viết về Exchange Server hi vọng. List các vấn đề có thể giúp ích cho các bạn System Admin cần triển khai xây dựng hệ thống Mail Exchange nhé. Sau đây là thông tin mô tả để chuẩn bị làm lab

Chuẩn bị mô hình

Model-Exchange-Server-2016
Model-Exchange-Server-2016/2019

Thông tin chi tiết

Thông tin Sizing Phần cứng, OS

  • Trên Vmware Esxi 6.7  on Server IBM x3650M3
  • Tạo Danh sách VM

Tên: NVPSRVDC01, NVPSRVDC02, NVPSRVEX01,NVPSRVEX02,NVPSRVWITNESS

STTVM SERVERRolesOSConfig CPU, RAMIP
01NVPSRVDC01AD, DNSWindows Server 2012R21vCPU, 2G, 40G172.16.23.1/24
02NVPSRVDC02AD, DNSWindows Server 20191vCPU, 2G, 40G172.16.23.2/24
03NVPSRVWITFS, Witness,DAGWindows Server 20191vCPU, 2G, 40G172.16.23.3/24
04NVPSRVEX01MBX Echange 2016/2019Windows Server 20162vCPU, 10G, 100G172.16.23.11/24
05NVPSRVEX02MBX Echange 2016/2019Windows Server 20162vCPU, 10G, 100G172.16.23.12/24
06NVPCLIENTClient OutlookWindows 10 Pro1vCPU, 2G,40G172.16.23.100/24
Mô tả các server cần tạo

Hướng dẫn tạo các máy ảo các bạn xem link ở đây nhé

THÔNG TIN DNS, DOMAIN FOR EXCHANGE 2016/2019

  tảLocalPublic
Domain localViettechgroup.labViettechgroup.com.vn
DNS Server172.16.23.1-28.8.8.8-1.1.1.1
IP Mail Server172.16.23.11-12183.91.25.141
MX DNSMail.viettechgroup.com.vn->172.16.23.11Mail.viettechgroup.com.vn->183.91.25.141
DNS Domain  for Exchangevietechgroup.com.vn mail.viettechgroup.com.vn autodiscover.viettechgroup.com.vn oso.viettechgroup.com.vnvietechgroup.com.vn mail.viettechgroup.com.vn autodiscover.viettechgroup.com.vn oso.viettechgroup.com.vn
SPF DNSv=spf1  ip4:172.16.23.11   ip4:172.16.23.12~allv=spf1 ip4:183.91.25.141 ~all
IP Reserver (IP PTR)172.16.23.11->mail.viettechgroup.com.vn183.91.25.141->mail.viettechgroup.com.vn
DKIM & DMARCConfig sauConfig sau
CALocal DC, Let’s Encrypt,Let’s  Encrypt, Mua
Port25,80,443,995,993,58725,80,443,995,993

Thông tin về Network Domain Active Directory yêu cầu cho Exchange

Domain controllers• Windows Server 2022 Standard or Datacenter
• Windows Server 2019 Standard or Datacenter
• Windows Server 2016 Standard or Datacenter
• Windows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
• Windows Server 2012 Standard or Datacenter
• Windows Server 2008 R2 Standard or Enterprise
• Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM or later
Active Directory forestActive Directory forest functional level is Windows Server 2008 R2 or higher
The Active Directory forest functional level is Windows Server 2012 R2 or higher  (Ex2019)
Active Directory siteSchema master Global catalog server Domain controller Administrator write domain controller and global

Hệ điều hành Máy chủ hỗ trợ Exchange 2016

Thành PhầnYêu cầu
Mailbox and Edge Transport server rolesWindows Server 2016 Standard or Datacenter*Windows Server 2012 R2 Standard or DatacenterWindows Server 2012 Standard or Datacenter
Management toolsOne of the following versions of Windows: Windows Server 2016 Standard or Datacenter*Windows Server 2012 R2 Standard or DatacenterWindows Server 2012 Standard or Datacenter64-bit edition of Windows 1064-bit edition of Windows 8.1
VersionOperating Systems
Exchange Server 2019Windows Server 2022
Windows Server 2019
Exchange Server 2016Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Exchange Server 2019 Management ToolsWindows Server 2022
Windows Server 2019
Windows 11
Windows 10 (64-bit edition)
Exchange Server 2016 Management ToolsWindows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows 10 (64-bit edition)

Yêu Cầu về .net Framework

EXCHANGE 2016 CU.Net Framework
CU15-CU23.net Framework 4.8
CU13-CU14.net Framework 4.7.2-4.8
CU11-CU12.net Framework 4.7.1-4.7.2
CU10.net Framework 4.7.1

Yêu cầu OS và phần mềm cho Exchange Server 2016

  • Windows Server 2012, 2016 Standard (CU3 is required)
  • Microsoft .NET Framework 4.8
  • Windows Management Framework 4.0 or later
  • RSAT for AD DS
  • Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
  • Exchange Server 2016 CU20

Chuẩn bị AD DS for Exchange Server 2016


Run as Administrator CMD
Step 1: Extend the Active Directory schema
E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareSchema
E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAD /OrganizationName:”Viettechgroup”
E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAllDomains
E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareDomain

Lưu ý các phiên bản sau tháng 09 năm 2021 CU EXCHANGE 2016 CU22 trở lên/ đối với Exchange 2019 CU11 trở lên thêm lệnh /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON hoặc /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF

Browsers for Outlook on the web

VersionBrowsersS/MIME Support
Exchange Server 2019 OWAMicrosoft Chromium Edge
Microsoft Chromium Edge (IE Mode)
Microsoft Edge
Current release of Firefox
Current release of Chrome
Current release of Safari
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Exchange Server 2019 OWA LightMicrosoft Edge
Current release of Safari
S/MIME is not available in light mode
Exchange Server 2016 OWAMicrosoft Chromium Edge
Microsoft Chromium Edge (IE Mode)
Microsoft Edge
Current release of Firefox
Current release of Chrome
Current release of Safari
No
Yes
No
No
No
No
Exchange Server 2016 OWA LightMicrosoft Edge
Current release of Firefox
Current release of Chrome
Current release of Safari
S/MIME is not available in li

Hỗ trợ các ứng dụng mail trên máy trạm

VersionClients
Exchange Server 2019Microsoft 365 Apps for enterprise
Outlook 2021
Outlook 2019
Outlook 2016
Outlook for Mac (Microsoft 365, 2019)
Outlook for iOS
Outlook for Android
Exchange Server 2016Microsoft 365 Apps for enterprise
Outlook 2021
Outlook 2019
Outlook 2016
Outlook for Mac (Microsoft 365, 2019)
Outlook for iOS
Outlook for Android

Một Số thông tin mô tả bài lab của Phương Nguyễn các bạn xem tham khảo chi tiết video nhé.

Các bạn xem full các list bài viết tại đây: https://viettechgroup.vn/exchange-server-2016

Good Luck

Phương Nguyễn

1 bình luận
  1. […] Trước khi cài đặt các bạn cần xem thông tin bài lab mô hình tại đây. […]

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More