IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cách xử lý lỗi Hyper-V unable to connect WMI namespace root\cimv2 to localhost

0 2,969

Đây là 1 kinh nghiệm thực tế admin chia sẽ đến anh em làm quản trị hệ thống mạng nhé. Một ca cứu Hyper-V thần chưởng

Mô tả triệu chứng

Một ngày đẹp trời hệ thống Hyper-v trên nền tảng 2012R2 đang chạy ngon lành cành đào, đột nhiên bị cúp điện ngang ups không đủ để cung cấp shutdown server ngang, khởi động lên tuy nhiên lỗi Hyper-V không lên

Hậu quả

Hậu quả sau khi có điện boot lại toàn bộ dịch vụ liên quan khác đều không run được trong đó có dịch vụ Hyper-V quan trọng nhất lại chế :(. mở lên thì báo lỗi không tài nào chạy được VM

Nguyên nhân

Kinh nghiệm chia sẽ khi lỗi liên quan nên đọc event log của windows và tìm mã lỗi đúng root case mới xử lý nhanh nhé.

Đọc eventlog

Theo hình nôm na cúp ngang làm server bị corrupt file toàn lỗi toàn bộ VMI repository The WMI namespace ‘root\virtualization\v2’ is not registered in the CIM repository

HÌnh lỗi VMI Control

Như vây cái VMI là gì mà nó quan trọng lỗi cái là lỗi luôn hyper-v vậy

Windows Management Instrumentation (WMI) ?

Công cụ quản lý Windows (WMI) là một tập hợp các thông số kỹ thuật của Microsoft để hợp nhất việc quản lý các thiết bị và ứng dụng trong mạng từ các hệ thống máy tính Windows. WMI cung cấp cho người dùng thông tin về trạng thái của hệ thống máy tính cục bộ hoặc từ xa. Nó cũng hỗ trợ các hành động như cấu hình cài đặt bảo mật, thiết lập và thay đổi thuộc tính hệ thống, thiết lập và thay đổi quyền cho người dùng và nhóm người dùng được ủy quyền, gán và thay đổi nhãn ổ đĩa, lập lịch các quy trình để chạy vào thời điểm cụ thể, sao lưu kho lưu trữ đối tượng và bật hoặc tắt ghi nhật ký lỗi.

WMI là sự triển khai của Microsoft về Quản lý Doanh nghiệp Dựa trên Web (WBEM), được xây dựng trên Mô hình Thông tin Chung (CIM), một tiêu chuẩn công nghiệp máy tính để xác định các đặc tính của thiết bị và ứng dụng để quản trị viên hệ thống và các chương trình quản lý có thể điều khiển các thiết bị và ứng dụng từ nhiều các nhà sản xuất hoặc các nguồn theo cùng một cách.

Như vậy phần VMI lỗi đồng nghĩa toàn bọ sự kiện thông tin thiết lập hệ thống cũng lỗi theo các bạn thấy lỗi file corrupted.rec

Giải pháp Giải quyết

Như vậy đã xác định được root case nhé, tìm cách rebuild lại VMI Repository là ok.

Trường hợp 1: kiểm tra resync và repair

Chạy lệnh này để kiểm tra

winmgmt /verifyrepository

Nếu lỗi sẽ báo lỗi

If the repository is not corrupted, a “WMI Repository is consistent” 

Chạy lệnh này để repair

winmgmt /salvagerepository

Chạy lệnh để reset

winmgmt /resetrepository

Trương hợp 2: tất cả không được

  1. Disable and stop the winmgmt service
  2. Remove or rename C:\Windows\System32\wbem\repository
  3. Enable and start the winmgmt service
  4. Mở Command Prompt chay quyền Administrator
  5. Chạy các lệnh bên dưới:
cd C:\Windows\System32\wbem\
for /f %s in ('dir /b *.mof') do mofcomp %s
for /f %s in ('dir /b en-us\*.mfl') do mofcomp en-us\%s
  1. Khởi động lại server sẽ tạo repository

Kết quả

Mừng quá đã giải quyết được lỗi Hyper-V tưởng đi đời rồi 🙂

Chúc các bạn may mắn

Phương nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More