IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cách xử lý lỗi IMCEAEX Exchange và the LegacyExchangeDN

0 1,125

Mô tả

Một kinh nghiệm chia sẽ đến các bạn lỗi liên quan

Remote server returned Recipient not found by Exchange Legacy encapsulated email address lookup…550 5.1.11 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound

Email trả lỗi

IMCEAEX-_o=NVP_ou=Exchange+20Administrative+20Group+20+28FYDIBOHF23SPDLT+29_cn=Recipients_cn=Thao+2C+20Huynh+20Thi40f@nvp.com.vn

Nguyên Nhân

Sự cố này xảy ra do giá trị cho thuộc tính LegacyExchangeDN đã thay đổi. Bộ đệm ẩn tự động hoàn thành trong Microsoft Outlook và trong Microsoft Outlook Web App (OWA) sử dụng giá trị của thuộc tính LegacyExchangeDN để định tuyến nội bộ thư email. Nếu giá trị thay đổi, việc gửi email có thể không thành công với NDR 5.1.1. Ví dụ: địa chỉ người nhận trong NDR giống như sau: Lý do điều này xảy ra là trong Exchange Server, các email nội bộ được đánh địa chỉ và định tuyến bằng địa chỉ X.500, thay vì địa chỉ SMTP. Địa chỉ X.500 này được tìm thấy trong Active Directory dưới dạng thuộc tính legacyExchangeDN. Khi địa chỉ legacyExchangeDN/X.500 đó không còn có thể được phân giải cho người nhận nữa, 5.1.1 NDR sẽ xảy ra lỗi.

Cách xử lý

Cách 1: Xóa cache Outlook

Clear cache trên outlook của user email này ví dụ khi tạo email to đến email phuong.huynh chọn x deleted

Nếu 1 vài user ở máy trạm chúng ta có thể xóa caching tại outlook.

Trường hợp này là do tài khoản đã bị xóa hoặc tạo lại trùng tên với tài khoản cũ, người dùng nội bộ lưu cache trong outlook.

Chọn vào X xóa cache đi nhé. 1 vài người thì còn làm được nếu rất nhiều thì khó chuyển sang cách 2

Cách 2: Tạo địa chỉ proxy X500 cho thuộc tính LegacyExchangeDN cũ cho người dùng

Đầu tiên chúng ta phải biết bảng mã Hex đổi thành ASCII nhé.

Bảng mã HEX to ASCII Character

HexadecimalBinaryASCII
Character
 0000000000NUL
0100000001SOH
0200000010STX
0300000011ETX
0400000100EOT
0500000101ENQ
0600000110ACK
0700000111BEL
0800001000BS
0900001001HT
0A00001010LF
0B00001011VT
0C00001100FF
0D00001101CR
0E00001110SO
0F00001111SI
1000010000DLE
1100010001DC1
1200010010DC2
1300010011DC3
1400010100DC4
1500010101NAK
1600010110SYN
1700010111ETB
1800011000CAN
1900011001EM
1A00011010SUB
1B00011011ESC
1C00011100FS
1D00011101GS
1E00011110RS
1F00011111US
2000100000Space
2100100001!
2200100010
2300100011#
2400100100$
2500100101%
2600100110&
2700100111
2800101000(
2900101001)
2A00101010*
2B00101011+
2C00101100,
2D00101101
2E00101110.
2F00101111/
30001100000
31001100011
32001100102
33001100113
34001101004
35001101015
36001101106
37001101117
38001110008
39001110019
3A00111010:
3B00111011;
3C00111100
3D00111101=
3E00111110
3F00111111?
4001000000@
4101000001A
4201000010B
4301000011C
4401000100D
4501000101E
4601000110F
4701000111G
4801001000H
4901001001I
4A01001010J
4B01001011K
4C01001100L
4D01001101M
4E01001110N
4F01001111O
5001010000P
5101010001Q
5201010010R
5301010011S
5401010100T
5501010101U
5601010110V
5701010111W
5801011000X
5901011001Y
5A01011010Z
5B01011011[
5C01011100\
5D01011101]
5E01011110^
5F01011111_
6001100000`
6101100001a
6201100010b
6301100011c
6401100100d
6501100101e
6601100110f
6701100111g
6801101000h
6901101001i
6A01101010j
6B01101011k
6C01101100l
6D01101101m
6E01101110n
6F01101111o
7001110000p
7101110001q
7201110010r
7301110011s
7401110100t
7501110101u
7601110110v
7701110111w
7801111000x
7901111001y
7A01111010z
7B01111011{
7C01111100|
7D01111101}
7E01111110~
7F01111111DEL

Trở lại bài toán của chúng ta

IMCEAEX-_o=NVP_ou=Exchange+20Administrative+20Group+20+28FYDIBOHF23SPDLT+29_cn=Recipients_cn=Thao+2C+20Huynh+20Thi40f@nvp.com.vn

Bước 1:

  • Xóa chuỗi “IMCEAEX-“
  • Thay thế bất kỳ ký tự gạch dưới (_) nào bằng ký tự gạch chéo (/).
  • Thay thế “+20” bằng một khoảng trống
  • Thay thế “+28” bằng một ký tự mở ngoặc đơn (
  • Thay thế “+29” bằng một ký tự đóng ngoặc đơn )
  • Thay thế “+2C” bằng một ký tự dấu phẩy ,
  • Thay thế “+2E” bằng một ký tự dấu chấm .
  • Xóa chuỗi “@domain.com”.
  • Thêm “X500:” ở đầu.
  • Tra lại bảng mã Hex to ASSCII để có ký tự tương ứng admin tóm lại 1 số ký tự hay sử dụng.
ReferenceX500 – VALUE
_/
+20Blank Space
+28(
+29)
@domain.comTo be removed
+40@
+2E.
+2C,
+5F_
%3d=

Sau khi  thay thế ta được chuổi sau:

X500:/o=NVP/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=Thao, Huynh Thi40f

Tạo lại X500 trong ECP exchange 2016/2019

Tạo Trên Active Directory

Có thể dùng PS1

Có thể sử dụng powershell code

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More