IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Hướng dẫn extend size disk root Centos 7 on VM Esxi 6.5 | How to extend volume LMV on centos 7

0 1,677

#———————————————————

#–CREATE BY IT SHARE NVP

#–DATE 2019-08-25

#–Hướng dẫn extend disk VM Centos 7

#–Increaseexpand an XFS filesystem in RHEL 7  CentOS 7

#———————————————————

VM centos trong môi trường esxi

1. Phải tăng size disk trong esxi

2. Tăng kích thước partition bên trong VM centos 7

#———————————————————

1. Kiểm tra bằng lệnh

df -Th

#———————————————————

Bước 1 Tăng kích thước đĩa trong VMWare ESXi host

–fdisk -l list partition

–Add thêm space bên ngoài disk của Vmware esxi vsphere.

–fdisk -l

#———————————————————

Bước 2. Tăng kích thước partition bên trong VM centos 7

–ls sysclassscsi_device

–0000  3000thay vị trí đầu

–echo 1 dau ngoac kế chấm hỏi sysclassscsi_device0000devicerescan

–echo 1 dau ngoac kế chấm hỏi  sysclassscsi_device3000devicerescan

–fdisk -l view lại (unalloced space)

–ls  sysclassscsi_host

–drwxr-xr-x  2 root root 0 Feb 13 0257 host0 host đang thấy

–echo – – – dau ngoac kế chấm hỏi  sysclassscsi_hosthost0scan

–fdisk -l

–Tiến hành extend

—fdisk devsda

—n new

—p primary

—3Vị trí partition 3

—enter

—t type

—3

—8e

—w

partprobe -s

partx -v -a devsda

fdisk -l

#———————————————————

Extend the Logical Volume with the new partition

pvcreate devsda3

vgdisplay

VG Name               cl

vgextend centos devsda3

pvscan

ls devcentos

lvextend devcentosroot devsda3

xfs_growfs devmappercentos-root

df -h

#———————————————————

Chi tiết các bạn xem clip nhé

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More