IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn
Browsing Tag

exchange server 2019

Tải về ISO Exchange Server

Kiểm tra phiên bản Exchange ServerCách 1 (recommended)Chạy Script theo link HealthChecker script và kiểm tra phiên bản.Cách 2 Mở Exchange Management Shell, và run lệnh:Get-Command Exsetup.exe | ForEach {$_.FileVersionInfo}

Các Phương Án thiết kế tối ưu Databases Exchange

Trước khi cài đặt Exchange Server, các bạn nên biết các phương pháp tối ưu nhất về cơ sở dữ liệu Exchange. Thiết kế trước và từ đó bạn có thể cấu hình một cấu hình Exchange tuyệt vời. Ví dụ, bạn nên cấu hình bao nhiêu cơ sở dữ liệu-

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More