IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

NAT 1-nhiều VIPs với Port Forwarding NAT Fortigate

0 774

NAT 1-nhiều VIPs với Port Forwarding NAT Fortigate

Hướng dẫn NAT 1-nhiều VIPs với Port Forwarding NAT Fortigate- How to NAT 1-N VIPs with Port Forwarding NAT on FGT 6.2.4

✔ Các bạn có thể tham khảo 1 số video clip tổng hợp bộ sư tập lab Fortigate/You can refer to some video clips of Fortigate lab collection:
https://bit.ly/FGTNVP
☞Hướng dẫn NAT dịch vụ Video conferencing Aver on Fortigate 6.2.3-Guide to NAT service VC AverEVC950
https://youtu.be/815byXUsIPY
☞ Hướng dẫn NAT RDP link bên dưới/Instructions for NAT RDP link below :
https://youtu.be/SszHfoD7zOQ
☞ Hướng dẫn cấu hình cơ bản Fortigate 50e/Basic instructions for configuring Fortigate 50e:
https://youtu.be/vlPYbJjF57E
☞ Hướng dẫn cấu hình trunking VLAN từ HP 1820 lên Fortigate50e firmware 6.2.3/Configure VLAN, Trunking VLAN Switch HPE 1820 to Fortigate v6.2.3:
https://youtu.be/wZbaGp22V9Q

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More