IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Một số lệnh Linux cơ bản

0 169
 • Khởi động lại
  Reboot
 • Kiểm tra địa chỉ IP
  ip a
 • Tạo thêm người dùng
  useradd xxx
 • Trợ giúp lệnh
  man
  shift + g: đi xuống cuối trang trợ giúp lệnh
  g: đi lên đầu trang trợ giúp lệnh
  /xx: tìm kiếm trong trang trợ giúp lệnh
  n: đi lần lượt đến từng kết quả trong trạng trợ giúp lệnh từ trên xuống
  shift+n: đi lên trên trong trang trợ giúp lệnh
  q: thoát ra khỏi trang trợ giúp lệnh

File System trên Linux:

 • Trên linux tất cả đều là file, từ thiết bị ngoại vi, từ các lệnh đều là file
 • Trên linux có nhiều file, nên để tổ chức, quản lí file 1 cách hiệu quả thì linux đưa ra khái niệm là file system

Cấu trúc file system

 • Linux có 2 dạng file chính là file và thư mục
 • Thư mục trên linux cũng là dạng file, nhưng đặc biệt là file chứa các thông tin về các loại file khác

/: Thư mục gốc (thư mục đầu tiên, thư mục to nhất chứa các thông tin về các loại file khác): Trong thư mục gốc có các thư mục con
Thư mục bin: binary, chứa các file chạy
Thư mục boot: chứa nhân của hệ điều hành
Thư mục etc: chứa các file cấu hình của hệ thống (Sẽ làm việc nhiều)
Thư mục root: Thư mục của người dùng root
Thư mục home: Chứa các thư mục của người dùng

 • Đang đứng ở đâu: In ra thư mục làm việc:
  pwd: (Print working directory)
 • Thay đổi thư mục làm việc
  cd: change directory
 • Liệt kê nội dung thư mục
  ls: list directory contents

[root@localhost ~]# pwd
/root
Đang đứng ở thư mục của người dùng root nằm trong thư mục gốc

Liệt kê nội dung thư mục đang đứng (Chỉ có file anaconda-ks, file là màu trắng, màu xanh là thư mục)
[root@localhost ~]# ls
anaconda-ks.cfg

[root@localhost ~]# cd /
[root@localhost /]# pwd
/
Đang đứng ở thư mục gốc

Liệt kê nội dung thư mục gốc
[root@localhost /]# ls
bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
[root@localhost /]#

Di chuyển vào cd etc
[root@localhost /]# cd etc
[root@localhost etc]#

Thoát ra khỏi thư mục đang đứng và trở về thư mục cha trực tiếp của nó:
cd..

Muốn đến luôn thư mục network-scripts
cd /etc/sysconfig/network-scripts

[root@localhost network-scripts]# cd ../..
[root@localhost etc]# pwd
/etc

 • Quay lại thư mục vừa thao tác:
  cd –
 • Quay lại thư mục của người dùng đang đăng nhập
  cd
 • Liệt kê nội dung file chi tiết hơn (ngày giờ tạo ra file, kích cỡ của file)
  ls -l (gõ tắt bằng lệnh ll)

[root@localhost etc]# ls -l
total 1028
-rw-r–r–. 1 root root 16 Nov 9 09:37 adjtime
-rw-r–r–. 1 root root 1529 Apr 1 2020 aliases
-rw-r–r–. 1 root root 12288 Nov 9 09:38 aliases.db
drwxr-xr-x. 2 root root 236 Nov 9 09:28 alternatives

 • Liệt kê thư mục gốc
  [root@localhost etc]# ls -l /
  total 16
  lrwxrwxrwx. 1 root root 7 Nov 9 09:27 bin -> usr/bin
  dr-xr-xr-x. 5 root root 4096 Nov 9 09:39 boot
  drwxr-xr-x. 20 root root 3200 Nov 9 09:38 dev
  drwxr-xr-x. 74 root root 8192 Nov 9 11:58 etc
 • Liệt kê ra các file ẩn (File ẩn trên linux bắt đầu bằng dấu “.”)
  ls -l -a (gõ tắt ls -la)
  [root@localhost ~]# ls -l -a
  total 28
  dr-xr-x—. 2 root root 130 Nov 9 11:05 .
  dr-xr-xr-x. 17 root root 224 Nov 9 09:31 ..
  -rw——-. 1 root root 1390 Nov 9 09:38 anaconda-ks.cfg
  -rw-r–r–. 1 root root 18 Dec 29 2013 .bash_logout

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More