IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cấu hình antimalware, antispam Exchange

325

Cấu hình antimalware, antispam Exchange| How to config malware antispam Exchange| Phương Nguyễn IT
Hướng dẫn cụ thể cách cài đặt antispam trên mailbox Exchange Server. còn malware protection mặc định đã bật sẵn nhé không cần cài thêm.
Timeline
00:00 Giới thiệu
00:32 Nội dung
01:00 Các bước cấu hình antispam
01:34 demo cấu hình antispam
05:23 Kiểm tra cấu hình antispam

#antimalware #antispam_exchange #phuongnguyenit #itsharenvp #phươngnguyễn

Được đóng lại.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More